Niedziela Palmowa
Palm Sunday

Gdy jechał, słali swe płaszcze na drodze. Zbliżał się już do zboczy Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów poczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli.  I wołali głośno: «Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie. Pokój w niebie i chwała na wysokościach».

Łk 19: 36-38

Icon by Jerzy Nowosielski

Przez chwilę wydawało się, mogło się w każdym razie wydawać, że, uniesiony falą entuzjazmu tłumu, wybrał ´drogę na skróty´. Zamiast Cierpiącego Sługi mamy przed sobą triumfującego władcę. Miast Syna Człowieczego, tego innego ‘Syna Ojca’ – Jego ´alter ego´ – Barabasza, który stara się przemocą zrealizować szczytne cele, ‘żelazną ręką zapędzić ludzkość do szczęścia’. Przez chwilę…

Jednakże to, co zapowiada już opowieść o śmierci i wskrzeszeniu Łazarza, musi stać sie ciałem w życiu, śmierci i zmartwychwzbudzeniu Tego Sprawiedliwego. Nie ma ‘dróg na skróty’! Jedynie śmiercią można rzeczywiście pokonać śmierć, jedynie ziarno, które obumrze, wyda plon stokrotny…

As he went along, people spread their cloaks on the road. When he came near the place where the road goes down the Mount of Olives, the whole crowd of disciples began joyfully to praise God in loud voices for all the miracles they had seen: “Blessed is the king who comes in the name of the Lord!” “Peace in heaven and glory in the highest!”

Luke 19: 36-38

For a while it seemed, it could seem, anyway, that, carried by the wave of enthusiasm, he chose “a shortcut”. Instead of the Suffering Servant, we witness a triumphant leader. Instead of the Son of Man, that other “Son of the Father” – his “alter-ego” – Barabbas, who tries to achieve good ends through violence, “with an iron fist drive mankind to happiness”. For a while…

But what already the story of Lazarus’ death and resurrection foretold, has to become flesh in life, death and resurrection of this Righteous One. There are no “shortcuts”! Only by death death can be trampled down, only a seed that dies will bring forth much fruit…

This entry was posted in English entries, Wpisy po polsku and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply