Good Friday
Wielki Piątek

Jesus stands before Pilate. He is flogged and mockingly dressed in a purple robe and a crown of thorns.  The soldiers greet Jesus with “Hail, King of the Jews!” while simultaneously striking Him in the face.

“Where are you from?” Pilate demands.  “Do you refuse to speak to me?  Do you not know that I have the power to release you, and power to crucify you?”

Jesus answers, “You would have no power over me unless it had been given to you from above…”  (John 19:1-11)

A time comes to all of us to stretch out our arms as Jesus did – a time when God takes over and our resistance folds.  This is the hardest to contemplate but it is a reality we cannot escape.  Love demands that we trust in a goodness and a life beyond our own.  Lord, it is hard to even think of it.  I pull away from the pain and injustice of the cross.  Your love draws me back.

Imagine yourself standing near the cross and hearing Jesus’ last words:  “It is finished.”  He’s completed what He came to do, to show that God is love, and love conquers death.  (John 19:25-30)

“…the love that made him suffer all this – it passes as far beyond all his pains as heaven is above the earth.  For the passion was a deed done in time by the working of love; but the love is without beginning and is, and ever shall be, without…end.”

Julian of Norwich

Jezus staje przed Piłatem. Wychłostano Go i dla szyderstwa ubrano w purpurowy płaszcz i koronę cierniową. Żołnierze pozdrawiają Jezusa słowami „Bądź pozdrowion, Królu Żydowski!”, jednocześnie wymierzając mu policzki.

„Skąd jesteś?”, Piłat domaga się odpowiedzi. „Odmawiasz rozmowy ze mną? Nie wiesz, że jestem w mocy wypuścić cię albo ukrzyżować?”.

Jezus odpowiada, „Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby nie została ci ona dana z wysokości…” (J 19:1-11).

Dla nas wszystkich nadejdzie czas, aby wyciągnąć ramiona tak jak Jezus – czas, gdy Bóg przejmie inicjatywę, a nasz opór zniknie. To jest najtrudniejsze do rozważenia, ale jest to rzeczywistość, przed którą nie możemy uciec. Miłość domaga się, abyśmy zaufali dobru i życiu wykraczającym poza nasze własne. Panie, ciężko jest nawet o tym myśleć. Ból i niesprawiedliwość krzyża odrzuca mnie. Twoja miłość prowadzi mnie z powrotem.

Wyobraźcie sobie siebie stojących w pobliżu krzyża i słyszących ostatnie słowa Jezusa: „Zakończyło się”. Wypełnił to, po co przyszedł – aby pokazać, że Bóg jest miłością, zaś miłość zwycięża śmierć (J 19:25-30).

„(…) miłość, która spowodowała, że cierpiał to wszystko – rozciąga się tak dalece poza cały Jego ból jak wysoko jest niebo nad ziemią. Bowiem pasja była aktem spełnionym w czasie przez działanie miłości; lecz miłość nie ma początku, nie ma też i nigdy nie będzie mieć (…) końca”.

Julianna z Norwich

My Song is Love Unknown (tekst/lyrics)

This entry was posted in English entries, Wpisy po polsku and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply