Something to think about…
Do przemyślenia…

… on Whit Monday:

Theotokopoulos, better known as El Greco

One piece of Flat Thinking is that the Holy Spirit is “outside” of us. That salvation comes from somewhere else, and is added on to our existing humanity. But if the gift of the Spirit is true,  then we see that God is never far from us. No human being is outside of the love of God, the grace of  Jesus, the communion of the Holy Spirit. And this means among other things that all truth, all knowledge, every good inspiration of art or science or any sphere of human endeavor comes from the Holy Spirit.

Source: Pentecost sermon by the Rt. Rev. Pierre Whalon, bishop-in-charge of the Convocation of Episcopal Churches in Europe

… w drugi dzień Świąt Zesłania Ducha Świętego:

Jednym z przejawów płaskiego myślenia jest pogląd, że Duch Święty znajduje się “poza” nami. Że zbawienie nadchodzi skądś indziej i zostaje dodane do naszego istniejącego człowieczeństwa. Jeżeli jednak dar Ducha jest prawdziwy, widzimy, że Bóg nigdy nie jest daleko od nas. Żaden człowiek nie znajduje się poza Bożą miłościa, łaską Jezusa, wspólnotą Ducha Świętego. A to oznacza, między innymi, że wszelka prawda, wszelka wiedza, każde dobre natchnienie w sztuce, nauce czy jakiejkolwiek innej sferze ludzkiej aktywności pochodzi od Ducha Świętego.

Źródło: kazanie na Pięćdziesiątnicę wygłoszone przez Przew. Pierre’a Whalona, biskupa Konwokacji Kościołów Episkopalnych w Europie

This entry was posted in English entries, Wpisy po polsku and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply