Modlitwa Południowa

Below we published the Polish translation of the Order of Service for Noonday Prayer from the 1979 Book of Common Prayer.

Poniżej zamieszczamy tłumaczenie tekstu modlitwy południowej z episkopalnego Modlitewnika Powszechnego z 1979 r. Przy tłumaczeniu wykorzystaliśmy istniejące w języku polskim modlitwy. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi na temat przekładu.

Modlitwa Południowa

P. Boże, ku wspomożeniu naszemu wejrzyj.
W.
Panie, ku ratunkowi naszemu pośpiesz.

P.+W. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Z wyjątkiem Wielkiego Postu, dodaje się Alleluja.

Można zaśpiewać odpowiedni hymn.

Śpiewa się lub odmawia jeden lub więcej z następujących Psalmów. Inne odpowiednie zestawienia to Psalmy 19 i 67, jeden lub więcej fragmentów Psalmu 119 bądź któryś z Psalmów od 120 do 133.

Psalm 119 (118) Lucerna pedibus meis

105. Pochodnią jest twe słowo dla mych stóp, światłem na mojej ścieżce.

106. Przysiągłem i dotrzymam,
słuchać będę twoich sprawiedliwych wyroków.

107. Jestem bardzo pognębiony, Panie, zachowaj mnie wedle słowa twego.

108. Racz przyjąć chętnie śluby mych ust, Panie, i naucz mnie twych praw.

109. Życie me w wiecznym jest niebezpieczeństwie, nie zapominam nigdy o zakonie
twoim.

110. Grzesznicy na mnie zastawili sidła, nie odstępuję od nauk twoich.

111. W wieczne dziedzictwo wziąłem twe świadectwa, bowiem są serca mojego rozkoszą.

112. Nakłaniam serce me,
by wypełniało twe rozkazy— zawsze i na wieki.

Psalm 121 (120) Levavi oculos

1. Pieśń stopni

Wznoszę oczy ku górom.

Bo skądże przyjdzie mi pomoc?

2. Pomoc mi przyjdzie od Pana, stworzyciela nieba i ziemi.

3. Nie da się potknąć twojej nodze, nie zdrzemnie się ten, co cię strzeże.

4. Nie zdrzemnie się ani zaśnie ten, który strzeże Izraela.

5. Pan stróżem twoim, Pan osłoną po prawicy twojej,

6. by we dnie nie raziło cię słońce, a księżyc w nocy.

7. Pan strzeże cię od zła wszelkiego, strzeże twej duszy.

8. Pan strzeże wejścia i wyjścia twego

teraz i na wieki.

Psalm 126 (125) In convertendo

1. .Pieśń stopni

Gdy Pan przywrócił pojmanych syjońskich, zdało się, jakbyśmy śnili.

2. Wtedy usta nasze były pełne wesela, a język nasz radości.

Wtedy mówiły między sobą narody: «Wielkie rzeczy uczynił Pan z nimi!»

3. Wielkie rzeczy uczynił Pan z nami

Jakżeśmy się radowali!

4. Odmień, Panie, nasz los,

jak odmieniasz potoki południa.

5. Którzy siali ze łzami, niech zbierają w radości

6. Szło się z płaczem rzucając siew, wróci się z radością niosąc snopy.

Na zakończenie Psalmów śpiewa się lub mówi

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Czyta się jeden z następujących fragmentów Pisma Świętego albo inny odpowiedni fragment

Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Rz 5:5

W. Bogu dzięki.

lub

Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto <wszystko> stało się nowe. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił na posługę jednania. 2 Kor 5:17-18

W. Bogu dzięki

lub

Albowiem od wschodu słońca aż do jego zachodu  wielkie będzie imię moje między narodami,  a na każdym miejscu dar kadzielny będzie składany  imieniu memu i ofiara czysta. Albowiem wielkie będzie imię moje między narodami – mówi Pan Zastępów. Ml 1:11

W. Bogu dzięki

Tutaj może mieć miejsce cicha lub słowna medytacja.

Prowadzący następnie rozpoczyna modlitwy.

Panie, zmiłuj się.
Chryste, zmiłuj się.

Panie, zmiłuj się.

P.+W. Ojcze nasz, któryś jest w niebie
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi;
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy;
naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie;
ale nas zbaw ode Złego.

P. Panie, usłysz modlitwę naszą;
W.
A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P.
Módlmy się.

Prowadzący odmawia jedną z następujących kolekt. Jeśli istnieje taka potrzeba, można odmówić kolektę dnia.

Niebiański Ojcze, ześlij swojego Ducha Świętego do naszych serc, aby nami kierował i rządził według Twojej woli, aby nas pocieszał we wszystkich naszych nieszczęściach, bronił od wszelkiego błędu i wprowadził nas we wszelką prawdę; przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Błogosławiony Zbawicielu, o tej godzinie zawisnąłeś na krzyżu, rozpościerając z miłością swe ramiona: Spraw, aby wszyscy ludzie na ziemi mogli na Ciebie spoglądać i być zbawieni; przez wzgląd na troskliwe zmiłowanie Twoje. Amen.

Wszechmogący Zbawicielu, który w południe powołałeś swego sługę Świętego Pawła, aby był apostołem pogan: Prosimy Cię, abyś oświecił świat blaskiem swojej chwały, tak aby wszystkie narody mogły przyjść do Ciebie i służyć Ci; bowiem żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim Apostołom: Pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i obdarz nas pokojem i jednością, które panują w Twym niebieskim Mieście, gdzie z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz, teraz i na wieki. Amen.

Tu można ofiarować własne modlitwy przyczynne.

Modlitwa kończy się w następujący sposób

P. Błogosławmy Panu.
W.
Bogu dzięki.

Leave a Reply