Monthly Archives: October 2011

Duch Lutra

Jednym z najwspanialszych doświadczeń, które mogą stać się naszym udziałem w Kościele – wspólnocie wiary – jest doświadczenie jedności ponad podziałami. To niesamowite, że można się różnić w wielu kwestiach: religijnych, politycznych, społecznych, a jednocześnie odkrywać wciąż na nowo głębszą … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , , , ,
Leave a comment

The Spirit of Luther

One of the most wonderful experiences we can have in the church – the community of faith – is the experience of unity beyond boundaries. It is amazing that people can differ on many issues: religious, political, social, and at … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , , , ,
Leave a comment

Anglikanie i starokatolicy
Część II: Nie ma drogi do jedności, jedność sama jest drogą

Szwajcarski teolog starokatolicki, ks. biskup Urs Küry (1901-1976), pisał: “jeśli chcemy bliżej określić stosunek Kościoła starokatolickiego do Anglikańskiej Wspólnoty Kościelnej, to musimy wyjść od porozumienia zawartego w Bonn w 1931 r.”. Ponieważ piszemy ten tekst z okazji 80. rocznicy jego … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , , , , ,
Leave a comment

Anglikanie i starokatolicy
Część I: początki starokatolicyzmu

W tym roku przypada 80. rocznica porozumienia między anglikanami i starokatolikam, najlepiej znanego pod nazwą Porozumienia z Bonn. Pierwotnie związek pomiędzy Wspólnotą Anglikańską i starokatolicką Unią Utrechcką nazywano interkomunią; od 1961 r. używa się jednak terminu “pełna wspólnota” (ang. “full … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged ,
Leave a comment

Anglicans and Old Catholics
Part II: There is no way towards unity, unity is a way

Swiss Old Catholic theologian, Urs Küry (1901-1976), wrote: “if we want to determine more precisely the attitude of the Old Catholic Church to the Anglican Communion, we have to start with the agreement concluded in Bonn in 1931”. Since we … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , , , , ,
Leave a comment

Anglicans and Old Catholics
Part 1: The Origins of Old Catholicism

This year is the 80th anniversary of the agreement between Anglicans and Old Catholics, best known as the ‘Bonn Agreement’. Originally, the relations between the Anglican Communion and the Old Catholic Union of Utrecht were called an intercommunion, but since … Continue reading

Posted in English entries | Tagged ,
Leave a comment

Czym jest anglikanizm?

Czego szukacie, odwiedzając naszego bloga? Wielu szuka informacji o anglikanizmie i następnie zostaje u nas… przez 10 sekund. To oczywiście może oznaczać, że po prostu nie da się nas czytać, albo że szukacie informacji, których tu nie ma. A może … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , , , ,
1 Comment