Kompleta

Below we published the Polish translation of the Office of Compline from the 1979 Book of Common Prayer.

Poniżej zamieszczamy tłumaczenie tekstu komplety (modlitwy przed snem) z episkopalnego Modlitewnika Powszechnego z 1979 r. Wykorzystaliśmy w nim istniejące polskie modlitwy z Brewiarza Eucharystycznego Zgromadzenia Mariawitów dostosowanego do użytku ekumenicznego (wyd. III, Stoczek 2006), strony brewiarz.pl oraz przekład psalmów Leopolda Staffa. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi na temat przekładu.

Kompleta

Prowadzący rozpoczyna

Niech Bóg Wszechmogący da nam noc spokojną i godne zakończenie życia. Amen.

P. Wspomożenie nasze w imieniu Pana;
W. Stworzyciela nieba i ziemi.

Prowadzący może następnie powiedzieć

Wyznajmy nasze grzechy Bogu.

Można zachować ciszę

P.+W. Wszechmogący Boże, nasz Ojcze niebieski:
Zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie,
z naszej własnej winy,
myślą, mową i uczynkiem,
i tym, czego zaniedbaliśmy.
Przez wzgląd na Twego Syna Jezusa Chrystusa,
przebacz nam wszystkie występki nasze;
i spraw, abyśmy służyli Ci
odnowionym życiem,
ku chwale Twego Imienia. Amen.

P. Boże, ku wspomożeniu naszemu wejrzyj.
W. Panie, ku ratunkowi naszemu pośpiesz.

P.+W. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Poza Wielkim Postem dodaje się Alleluia.

Śpiewa się lub odmawia jeden lub kilka z następujących psalmów. Inne odpowiednie mogą je zastąpić.

Psalm 4 Cum invocarem

1.Kierownikowi chóru. Na instrumenty strunowe.
Psalm Dawida

2.Wysłuchaj mnie, gdy wołam, Boże mój sprawiedliwy. W ucisku wyswobodziłeś mnie.
Zmiłuj się nade mną i usłysz modlitwę moją.

3.Synowie ludzcy, dopókiż zatwardziałe będzie serce wasze?
Czemuż kochacie się w marnościach i szukacie kłamstwa?

4. Wiedzcie, że Pan wybrał sobie świętego swego;
Pan słyszy mnie, kiedy wołam.

5. Drżyjcie i nie grzeszcie.
Rozmyślajcie w sercach waszych i w łożach waszych i milczcie.

6. Składajcie słuszne ofiary i ufajcie Panu.
Wielu mówi: «Któż nam okaże dobroć?»

7. Jasność oblicza twego lśni nad nami, Panie! Uradowałeś serce moje bardziej

8. niż obfitość zboża, wina i oliwy.

9. W pokoju będę spał i spoczywał:

10. bo ty, Panie, utwierdziłeś mnie w pewnej nadziei.

Psalm 31 (30) In te, Dominus, speravi

1. Kierownikowi chóru. Psalm Dawida

2. Zaufałem tobie, Panie, nie doznam nigdy zawodu; tyś sprawiedliwy, wybaw mnie!

3. Nakłoń ku mnie ucha twego, pośpiesz mi z pomocą! Weź mnie w obronę, Boże, bądź mi schronieniem, gdzie znajdę ratunek.

4. Boś ty moc moja i ucieczka moja,
dla imienia twego prowadź i zachowuj mnie.

5. Dobądź mnie z sideł, które na mnie zastawili, boś ty mój obrońca.

Psalm 91 (90) Qui habitat

1. Kto mieszka pod pieczą Najwyższego, kto w cieniu Wszechmocnego przebywa,

2. może rzec do Pana: «Tyś ucieczką i twierdzą moją, Boże mój, w którym pokładam nadzieję».

3. Bo on wybawi cię z sidła myśliwca i z ciężkiej przygody.

4. Okryje cię piórami swymi,
pod skrzydłami jego znajdziesz schronienie.

5. Wierność jego osłoni cię tarczą, nie ulękniesz się strachu nocnego

6. ani strzały lecącej we dnie,
ani zarazy chodzącej w ciemności, ani moru, co poraża w południe.

7. Choć tysiąc padnie u boku twego, dziesięć tysięcy po prawicy twojej, ciebie zło nie dosięże.

8. Ujrzysz to własnymi oczyma, zobaczysz odpłatę daną grzesznikom.

9. Iżeś rzekł: «Tyś nadzieją moją, Panie!»
I w Najwyższym obrałeś sobie przybytek —

10. nie dotknie ciebie nic złego
i plaga nie zbliży się do twego namiotu.

11. Gdyż aniołom twoim powierzył cię,
aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.

12. Na rękach nosić cię będą, abyś nie uraził nogi o kamień.

13. Po wężach i żmijach kroczyć będziesz, podepcesz lwa i smoka.

14. «Ponieważ zaufał mi, wybawię go, wywyższę go, ponieważ poznał imię moje.

15. Wezwie mnie, a ja go wysłucham, wspomogę go w utrapieniu, wybawię go i obdarzę sławą.

16. Nasycę go długim żywotem
i ukażę mu zbawienie moje».

Psalm 134 (133) Ecce nunc

1. Pieśń stopni
Chwalcie Pana, wszyscy słudzy Pana, którzy stoicie w domu Pana.
W godzinach nocy

2. podnieście ręce ku świątyni i chwalcie Pana.

3. «Niech z Syjonu błogosławi cię Pan, który stworzył niebo i ziemię».

Na zakończenie psalmów mówi się lub śpiewa

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu: * jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Czyta się jeden z następujących fragmentów Pisma Świętego albo inny odpowiedni fragment

Ty jednak jesteś wśród nas, Panie, a imię Twoje zostało wezwane nad nami: W Tobie pokładamy nadzieję, bo Ty uczyniłeś to wszystko. Jr 14:9,22

W. Bogu niech będą dzięki.

lub

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. Mt 11:28-30

W. Bogu niech będą dzięki.

lub

Bóg zaś pokoju, który na mocy krwi przymierza wiecznego wywiódł spomiędzy zmarłych Wielkiego Pasterza owiec, Pana naszego Jezusa, niech was uzdolni do wszelkiego dobra, byście czynili Jego wolę, sprawując w was, co miłe jest w oczach Jego, przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki wieków! Amen. Hbr 13:20-21

W. Bogu niech będą Dzięki

lub

Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu! 1 P 5:8-9a

Może być zaśpiewany odpowiedni hymn wieczorny

Następnie

P. W Twoje ręce, o Panie, powierzam ducha mego;
W. Bo Ty mnie odkupiłeś, Panie, Boże wierny.
P. Strzeż nas, Panie, jak źrenicy oka;
W. W cieniu Twych skrzydeł ukryj nas.

Panie, zmiłuj się.
Chryste, zmiłuj się.
Panie, zmiłuj się.

P.+W. Ojcze nasz, któryś jest w niebie
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi;
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy;
naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie;
ale nas zbaw ode Złego.

P. Panie, usłysz modlitwę naszą;
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P. Módlmy się.

Prowadzący odmawia jedną z następujących kolekt

Bądź naszym światłem w ciemnościach, o Panie, i w wielkim miłosierdziu swoim broń nas przed wszystkimi niebezpieczeństwami i zagrożeniami tej nocy; przez wzgląd na miłość Twojego jedynego Syna, naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen.

Bądź obecny, łaskawy Boże, i chroń nas tej nocy, tak byśmy, znużeni zmiennością i przypadkowością tego życia, mogli odpocząć w Twojej wiecznej niezmienności; przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Spójrz, o Panie, ze swego niebiańskiego tronu i oświeć tę noc swoją niebieską jasnością; aby tak w nocy jak i za dnia Twój lud mógł wysławiać Twoje święte Imię; przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Nawiedź to miejsce, o Panie, i oddal zeń wszelkie zasadzki nieprzyjaciela; niech Twoi święci aniołowie będą z nami, aby zachować nas w pokoju; i niech Twe błogosławieństwo spoczywa na nas zawsze; przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Kolekta na piątek

Panie Jezu Chryste, przez swoją śmierć usunąłeś żądło śmierci: Spraw, abyśmy, Twoi słudzy, tak podążali w wierze, gdzie Ty wytyczyłeś drogę, by w pokoju zasnąć w Tobie i przebudzić się podobnymi Tobie; przez wzgląd na troskliwe zmiłowanie Twoje. Amen.

Kolekta na sobotę

Dzięki Ci, Boże, za to, że objawiłeś nam swego Syna Jezusa Chrystusa w światłości Jego zmartwychwstania: Spraw, abyśmy, tak jak wychwalamy Cię na koniec tego dnia, pozostali radosnymi rankiem, gdy będziemy sprawować misterium paschalne; przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Można dodać jedną z następujących modlitw

Czuwaj, drogi Panie, wraz z tymi, którzy pracują, czuwają czy płaczą tej nocy, i powierz tych, którzy śpią, pieczy swoich aniołów. Zaopiekuj się chorymi, Chryste Panie; daj odpoczynek znużonym, pobłogosław umierających, daj ukojenie cierpiącym, zlituj się nad dotkniętymi nieszczęściem, chroń tych, którzy się radują; a wszystko to przez wzgląd na Twoją miłość. Amen.

lub

Boże, Twa niezawodna opatrzność podtrzymuje świat, w którym żyjemy i nasze życie: Czuwaj, tak w dzień jak i w nocy, nad tymi, którzy pracują, gdy inni śpią, i spraw, abyśmy nigdy nie zapomnieli, że nasze wspólne życie zależy od wysiłku każdego z nas; przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Można zachować ciszę i ofiarować własne modlitwy przyczynne albo dziękczynne

Modlitwa kończy się Kantykiem Symeona wraz z tą antyfoną, która jest śpiewana bądź odmawiana przez wszystkich

Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.

W okresie Wielkanocnym dodaje się Alleluja, alleluja, alleluja.

Teraz puszczasz sługę Twego, Panie, w pokoju * według słowa Twego,

albowiem oczy moje * oglądały zbawienie Twoje,

któreś zgotował * przed obliczem wszystkich narodów.

Światłość na objawienie poganom * i chwałę ludu Twojego izraelskiego.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Wszyscy powtarzają antyfonę

Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.

W okresie Wielkanocnym dodaje się Alleluja, alleluja, alleluja.

P. Błogosławmy Panu.
W. Bogu dzięki.

Prowadzący kończy

Niech nas błogosławi i zachowa Bóg wszechmogący i łaskawy, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen.

Leave a Reply