Holy Thursday
Wielki Czwartek

Jesus and His disciples gather to celebrate the Passover.  (Ex. 12:1-14a) They remember when God opened the skies sending food in abundance for the people to eat the bread of angels.  (Ps. 78:23-25)  On this night, Jesus calls His disciples to eat His Body and to drink His Blood.  There is a New Covenant and it comes with the command to love one another.

The love Jesus commands is a love that knows no hierarchy.  We are all like spokes in a wheel – each one as important and necessary as another.  In Jesus’ times, a household slave usually washed the feet of the guests as miles of walking on dirt paths with only sandals for shoes left them very dirty.  Jesus takes the place of the slave and washes the feet of His disciples.  As He has done for them, they are commanded to do for one another.  As Christians we are called to lay down our lives in the loving service of others just as Jesus did.  (John 13:12-16)

By this shall the world know that you are my disciples:  That you have love for one another.

(John 13:35)

Jezus gromadzi się ze swymi uczniami na obchody Paschy (Ex. 12:1-14a). Wspominają jak Bóg otworzył niebiosa, zsyłając pokarm w obfitości, aby lud spożywał chleb mocarzy (Ps. 78:23-25). Tej nocy Jezus wzywa swoich uczniów, aby spożywali Jego ciało i pili Jego krew. To Nowe Przymierze, które pojawia się wraz z przykazaniem wzajemnej miłości.

Miłość, którą Jezus przekazuje, nie zna hierarchii. Wszyscy jesteśmy niczym szprychy jednego koła – każdy jest równie ważny i konieczny jak inni. W czasach Jezusa domowi niewolnicy myli zazwyczaj nogi gości, pobrudzone po przejściu wielu mil zakurzonymi drogami, gdy za obuwie służyły jedynie sandały. Jezus zajmuje miejsce niewolnika i myje nogi swoim uczniom. Jak On uczynił to dla nich, tak nakazał im, aby czynili to dla siebie nawzajem. Jako chrześcijanie jesteśmy wezwani do poświęcenia naszego życia w służbie miłości dla innych, tak jak czynił to Jezus.

Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali.

(Jan 13:35)

This entry was posted in English entries, Wpisy po polsku and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply