Sprawowanie liturgii eucharystycznej: tutorial
Celebrating Eucharist: a Tutorial

polishFlagJedną z myśli, która zrodziła się w czasie tygodniowej podróży po Polsce z naszym serdecznym przyjacielem, ks. dr Gregorym S. Nealem ze Zjednoczonego Kościoła Metodystycznego w Stanach Zjednoczonych, była myśl o tym, że potrzebujemy w Polsce – aczkolwiek na pewno nie tylko tutaj – pogłębionej, a jednocześnie nastawionej na praktykę refleksji i wymiany poglądów nie tylko na temat teologicznego znaczenia sakramentu Eucharystii, ale również sposobu jego sprawowania. By dostarczyć impulsu zarówno do jednego, jak i do drugiego, postanowiliśmy przetłumaczyć “tutorial” nt. sprawowania Sakramentu Ołtarza, który swego czasu przygotował i zamieścił na swojej stronie internetowej Greg. Mamy nadzieję, że udostępnienie go polskiemu odbiorcy może stanowić dobry punkt wyjścia do dalszych rozważań i rozmowy. Istotne jest dla nas jednak i to, aby nikt nie potraktował tego materiału jako pouczeń “wujka z Ameryki”, który oczywiście wszystko wie lepiej. Jeśli zagłębicie się w komentarze, którymi Greg opatruje poszczególne części liturgii komunijnej, zauważycie, że, aczkolwiek stanowią one wyraz przemyślanej i uzasadnionej teologicznie własnej postawy, bardzo często noszą jednak charakter propozycji i zawierają wiele alternatyw. W czasie rozmów, które odbyliśmy w Polsce, uświadomiliśmy sobie po raz kolejny, że nie wystarcza prezentować własną wizję bez względu na to, jak głęboko byłaby ona przemyślana i osadzona w tradycji Kościoła. Nie mniej istotne jest również wsłuchanie się w to, co mają do powiedzenia rozmówcy i podjęcie wspólnego wysiłku na rzecz odkrycia w każdym podejściu tego, co cenne i co świadczy o niezbywalnym charakterze lokalnej wspólnoty kościelnej i specyfice reprezentowanej przez nią duchowości.

Podstawą dla tego wprowadzenia jest liturgia eucharystyczna używana w Zjednoczonym Kościele Metodystycznym w Stanach Zjednoczonych, którą przetłumaczyliśmy już jakiś czas temu na język polski jako dodatek do kazania ks. Neala zatytułowanego Rzeczywista obecność (zachęcamy do zapoznania się z nim). Ta liturgia jest jednak na tyle podobna do używanej w Kościele episkopalnym (w tym również w Polskiej Wspólnocie Episkopalnej), jak również w innych Kościołach, że umożliwia to skorzystanie z tego materiału także duchownym anglikańskim oraz celebransom z innych wspólnot. Oczywiście będziemy bardzo zadowoleni, gdybyście zechcieli zareagować na treść wprowadzenia. Jesteśmy również gotowi posłużyć jako pośrednicy i przekazać Wasze uwagi autorowi.

Tutaj możecie pobrać tłumaczenie wprowadzenia.

1401868_10152577844035995_1105173979_o

The Rev. Dr. Gregory Neal and the Rev. Sebastian Niedzwiedzinski celebrating the Holy Communion in the Methodist chapel in Koszalin, Poland. || Ks. dr Gregory Neal i ks. Sebastian Niedzwiedzinski prowadzą wspólnie nabożeństwo komunijne w kaplicy metodystycznej w Koszalinie

union-jack-stars-and-stripesOne of the thoughts that came to my mind when we were traveling through Poland with our dear friend, the Rev. Dr. Gregory S. Neal from the United Methodist Church in the USA, was that we need in Poland – and certainly not only here – a deepened yet practical reflection and exchange of views not only about the theological meaning of the Eucharist, but also the way it is celebrated. In order to provide an impulse for both, we decided to translate the tutorial about celebrating the Sacrament of the Altar prepared by Greg and published on his website.We hope that making it available to the Polish reader will be a good point of departure for further reflection and conversation. Yet it is also important to us that no one sees this material as a collection of instructions from an “American uncle” who of course knows better. If you read the comments Greg wrote for respective parts of the Eucharistic liturgy, you’ll notice that even though they express a thought out and well-founded theological view, they are often propositions and contain many alternatives. During our conversations in Poland we realized once again that it’s not enough to present one’s view regardless of how well thought out and rooted in the tradition of the church it might be. It is no less important to listen to what our interlocutors have to say and try discover together what is valuable, precious and what testifies to the unique character of a local church community and the specificity of its spirituality in every approach.

The tutorial is based upon the Eucharistic liturgy used in the United Methodist Church in the USA, which we translated into Polish some time ago as addition to Rev. Neal’s sermon Real Presence (we encourage you to read it, by the way). This liturgy, however, is similar enough to the one used in the Episcopal Church (and so also in the Polish Episcopal Network) as well as in other churches, which makes it possible also for Anglican clergy and ministers from other denominations to use it. We will of course be very glad if you reacted to the tutorial. We may also pass your reactions on to the author.

Here you can download the tutorial in Polish. 

This entry was posted in English entries, Wpisy po polsku and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply